Jednotka SDH Praha - Zličín je zařazena v kategorii JPO III s 26 členy. Personální obsazení čítá 4 velitele družstev, 11 strojníků a 11 hasičů. 22 členů je držitelem kvalifikace obsluha motorové pily a 14 členů nositele dýchací techniky. Dále v jednotce 1 člen zastává funkci technika chemické služby, 1 člen technika spojové služby a 2 členové technika dobrovolné jednotky. 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zličín (JSDH) je zřízena na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále v souladu § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhlášky č. 17/1999 Sb. HMP, kterou se stanoví pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění.
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Zličín schválilo usnesením ze dne 21.10.2002 zřizovací listinu Jednotky SDH Zličín, jako organizační složky MČ.
 
Zřizovatel : Městská část Praha – Zličín, se sídlem Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
 
Název organizační složky : Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zličín
 
Sídlo organizace : Křivatcová 244, 155 21 Praha - Zličín
 
 
 
JSDH je organizační složkou bez právní subjektivity, která hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. Zřizovatel tuto organizační složku spravuje. Ve smyslu § 65 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně je JSDH složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.
  
JSDH navazuje na dlouholetou činnost sboru dobrovolných hasičů ve Zličíně. Hasiči byli ve Zličíně činní od roku 1901, ale teprve v roce 1907 byl hasičský sbor řádně zaregistrován v Hasičské župě Podbělohorské.
 
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
1. JSDH je zřízena k tomuto účelu :
 1. provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
 2. plní úkoly složky integrovaného záchranného systému podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v pl.z.
 3. plní úkoly na úseku civilní ochrany podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 4. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu Hasičskému záchrannému sboru hl.m. Prahy
 
2. Výkonem služby členů JDSH se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.
 1. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany.
 2. Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků požární ochrany na základnu.
3. Při zdolávání požáru spolupracuje JSDH s Policií České republiky a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
 
4. JSDH může poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti.
 
Velitel JSDH
 1. Za JSDH je odpovědný jednat velitel.
 2. Velitele JSDH jmenuje a odvolává starosta, a to po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele. Starosta přitom přihlíží k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
 3. Velitel JSDH odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené jednotky zřizovateli této jednotky.
 4. Členové JSDH jsou při činnosti v jednotce požární ochrany podřízeni svému veliteli a při zdolávání požáru veliteli zásahu.
 5. Podmínky pro výkon funkce velitele JSDH jsou specifikovány zákonem č.133/1986 Sb.
 6. Při plnění svých úkolů na úseku požární ochrany je oprávněn
  1. nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení JSDH, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídili jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,
  2. nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru; o nařízených opatřeních neodkladně informují orgán vykonávající státní požární dozor.
Členství v JSDH
Činnost v JSDH se vykonává na základě dohod o členství v JSDH uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH, který musí být starší než 18 let, a Městskou částí Praha - Zličín.

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání